Kanji grado 2 (parte 3)
訓読み かえ.る、 かえ.す、 おく.る、 とつ.ぐ
Kunyomi Kae.ru, Kae.su, Oku.ru, Totsu.gu
音読み
Onyomi Ki
Significado Regresar (a casa)
Grado 2
Trazos 10

Ejemplos

帰る / Kaeru / Regresar

帰化 / Kika / Naturalización

帰還 / Kikan / Repatriación

帰り道 / Kaerimichi / Camino de regreso

帰国 / Kikoku / Regresar al país
訓読み
Kunyomi
音読み
Onyomi Ki
Significado Vapor
Grado 2
Trazos 7

Ejemplos

汽車 / Kisha / Tren de vapor

汽船 / Kisen / Barco de vapor

汽缶 / Kikan / Calentador

汽圧 / Kiatsu / Presión de vapor

汽笛 / Kiteki / Silbato de vapor
訓読み しる.す
Kunyomi Shiru.su
音読み
Onyomi Ki
Significado Crónica, narración
Grado 2
Trazos 10

Ejemplos

記憶 / Kioku / Recuerdo

記録 / Kiroku / Registro

記事 / Kiji / Articulo

記者 / Kisha / Reportero

記念日 / Kinenbi / Aniversario
訓読み ゆみ
Kunyomi Yumi
音読み キュウ
Onyomi Kyuu
Significado Arco
Grado 2
Trazos 3

Ejemplos

弓 / Yumi / Arco

弓矢 / Yumiya / Arco y flecha

弓道 / Kyuudou / Arquería

弓作成 / Yumisakusei / Creación de arcos

弓張 / Yumihari / Tensar arco
訓読み うし
Kunyomi Ushi
音読み ギュウ
Onyomi Gyuu
Significado Vaca
Grado 2
Trazos 4

Ejemplos

牛乳 / Gyuunyuu / Leche

牛乳屋 / Gyuunyuuya / Lechero

牛歩 / Gyuuho / Paso lento

牛刀 / Gyuutou / Cuchillo de cocina

牛屋 / Ushiya / Establo
訓読み うお、 さかな、 -ざかな
Kunyomi Uo, Sakana, -Zakana
音読み ギョ
Onyomi Gyo
Significado Pez
Grado 2
Trazos 11

Ejemplos

魚 / Sakana / Pez

人魚 / Ningyo / Sirena

魚貝類 / Gyokairui / Productos marinos

魚群 / Gyogun / Escuela (peces)

魚雷 / Gyorai / Torpedo
訓読み みやこ
Kunyomi Miyako
音読み キョウ、 ケイ、 キン
Onyomi Kyou, Kei, Kin
Significado Capital
Grado 2
Trazos 8

Ejemplos

京都 / Kyouto / Kyoto

京葉 / Keiyou / Tokyo y Chiba

京阪 / Keihan / Kyoto y Osaka

京浜 / Keihin / Tokyo y Yokohama

京人 / Keijin / Ciudadano de la capital
訓読み つよ.い、 つよ.まる、 つよ.める、 し.いる、 こわ.い
Kunyomi Tsuyo.i, Tsuyo.maru, Tsuyo.meru, Shi.iru, Kowa.i
音読み キョウ、 ゴウ
Onyomi Kyou, Gou
Significado Fuerza
Grado 2
Trazos 11

Ejemplos

強い / Tsuyoi / Fuerte

強引 / Gouin / Forzamiento

強化 / Kyouka / Fuerza

強力 / Kyouryoku / Poderoso

強調 / Kyouchou / Énfasis
訓読み おし.える、 おそ.わる
Kunyomi Oshi.eru, Oso.waru
音読み キョウ
Onyomi Kyou
Significado Enseñar
Grado 2
Trazos 11

Ejemplos

教える / Oshieru / Enseñar

教師 / Kyoushi / Maestro

教室 / Kyoushitsu / Salón

教育 / Kyouiku / Entrenamiento

教科書 / Kyoukasho / Libro de texto
訓読み ちか.い
Kunyomi Chika.i
音読み キン、 コン
Onyomi Kin, Kon
Significado Cerca
Grado 2
Trazos 7

Ejemplos

近く / Chikaku / Cerca

近所 / Kinjo / Vecindario

近視 / Kinshi / Miopía

近道 / Chikamichi / Atajo

近づき / Chikazuki / Conocidos
訓読み あに
Kunyomi Ani
音読み ケイ、 キョウ
Onyomi Kei, Kyou
Significado Hermano mayor
Grado 2
Trazos 5

Ejemplos

お兄ちゃん / Onii-chan / Hermano

兄弟 / Kyoudai / Hermanos

兄貴 / Aniki / Hermano mayor

お兄さん / Onii-san / Joven (para referirse a alguien más)

兄姉 / Keishi / Hermano y hermana
訓読み かた、 -がた、 かたち、 なり
Kunyomi Kata, -Gata, Katachi, Nari
音読み ケイ、 ギョウ
Onyomi Kei, Gyou
Significado Forma
Grado 2
Trazos 7

Ejemplos

形 / Katachi / Forma

形容詞 / Keiyoushi / Adjetivo

人形 / Ningyou / Muñeca

長方形 / Chouhoukei / Rectángulo

正方形 / Seihoukei / Cuadrado