Kanji grado 1 (parte 2)
訓読み もも
Kunyomi Momo
音読み ひゃく, びゃく
Onyomi Hyaku, Byaku
Significado Cien, muchos
Grado 1
Trazos 6

Ejemplos

百点 / Hyakuten / Cien puntos, marca perfecta

化学で百点をとった
Kagaku de hyakuten wo totta
En química saque cien puntos

百回 / Hyakkai / Cien veces

これは百回目です
Kore wa hyakkaime desu
Esta es la centésima vez

百姓 / Hyakushou / Granjero

彼女の両親は百姓です
Kanojo no ryoushin wa hyakushou desu
Los padres de ella son granjeros

百科事典 / Hyakkajiten / Enciclopedia

彼女はいわば歩く百科事典
Kanojo wa iwaba aruku hyakkajiten
Ella es por así decirlo una enciclopedia andante

八百屋 / Yaoya / Verdulería

八百屋でりんごを買った
Yaoya de ringo wo katta
Compré manzanas en la verdulería
訓読み
Kunyomi Chi
音読み せん
Onyomi Sen
Significado Mil
Grado 1
Trazos 2

Ejemplos

千切り / Sengiri / tiras de vegetales

キャベツの千切りを食べた
Kabetsu no sengiri wo tabeta
Me comí las tiras de la col

何千 / Nanzen / Muchos miles

テレビを見る何千もの人々
Terebi wo miru nanzen mono hitobito
Miles de personas viendo la televisión

千切る / Chigiru / Romper en pedazos, desgarrar

その髪を千切って捨ててください
Sono kami wo chigitte sutete kudasai
Rompe en pedazos ese papel y tíralo por favor
訓読み みぎ
Kunyomi Migi
音読み ウ, ユウ
Onyomi U, Yuu
Significado Derecha
Grado 1
Trazos 5

Ejemplos

右 / Migi / Derecha

右に探しますから
Migi ni sagashimasu kara
Lo buscaré por la derecha

左右 / Sayuu / Izquierda y derecha, influencia, control

横断する前に左右を見なさい
Oudan suru mae ni sayuu wo minasai
Mira a ambos lados antes de cruzar
訓読み あめ, あま-, -さめ
Kunyomi Ame, Ama-, -Same
音読み
Onyomi U
Significado Lluvia
Grado 1
Trazos 8

Ejemplos

雨 / Ame / Lluvia

雨で中止になった
Ame de chuushi ni natta
Se cancelo debido a la lluvia

梅雨 / Tsuyu / Temporada de lluvias

梅雨は六月始まる
Tsuyu wa rokugatsu hajimaru
La temporada de lluvias empieza en Junio

雨漏り / Amamori / Gotera

バケツは雨漏り防止です
Baketsu wa amamori boushi desu
Las cubetas son para prevenir las goteras
訓読み まる.い, まる, まど, まど.か, まろ.やか
Kunyomi Maru.i, Maru, Mado, Mado.ka, Maro.yaka
音読み エン
Onyomi En
Significado Circular, redondo, yen
Grado 1
Trazos 4

Ejemplos

円 / En / Yen

五百円です
Gohyaku en desu
Son quinientos yenes

楕円 / Daen / Elipse

その皿は楕円形である
Sono sara wa daenkei de aru
Ese plato es elíptico

円滑 / Enkatsu / Sin problemas, armonía

円滑に話題を変える
Enkatsu ni wadai wo kaeru
Cambiar la conversación sin problemas
訓読み
Kunyomi
音読み オウ, -ノウ
Onyomi Ou, -Nou
Significado Rey, regla, magnate
Grado 1
Trazos 4

Ejemplos

王 / Ou / Rey

王の力は無限だ
Ou no chikara wa mugen da
El poder del rey es infinito

女王 / Joou / Reina

女王のドレスはとても綺麗です
Joou no doresu wa totemo kirei desu
El vestido de la reina es bastante hermoso

王国 / Oukoku / Reino

その王国の軍は 強いだ
Sono oukoku no gun wa tsuyoi da
El ejercito de ese reino es fuerte
訓読み おと, ね
Kunyomi Oto, Ne
音読み オン, イン, -ノン
Onyomi On, In, -Non
Significado Sonido, ruido
Grado 1
Trazos 9

Ejemplos

音 / Oto / Sonido

教室に音聞こえた
Kyoushitsu ni oto kikoeta
Escuché un sonido en el salón

音楽 / Ongaku / Música

音楽部はたくさん部員あります
Ongakubu takusan buin arimasu
El club de música tiene muchos miembros

発音 / Hatsuon / Pronunciación

彼の発音がいい
Kare no hatsuon ga ii
Su pronunciación es buena
訓読み した, しも, もと, さ.げる, さ.がる, くだ.る, くだ.り, くだ.す, -くだ.す, くだ.さる, お.ろす, お.りる
Kunyomi Shita, Shimo, Moto, Sa.geru, Sa.garu, Kuda.ru, Kuda.ri, Kuda.su, -Kuda.su, Kuda.saru, O.rosu, O.riru
音読み カ, ゲ
Onyomi Ka, Ge
Significado Debajo, inferior
Grado 1
Trazos 3

Ejemplos

下 / Shita / Debajo

テブルの下にある
Teburu no shita ni aru
Esta debajo de la mesa

以下 / Ika / Menos de, lo siguiente

以下の問いに日本語で答えなさい
Ika no toi ni nihongo de kotaenasai
Responde las siguientes preguntas en japones

地下鉄 / Chikatetsu / Metro subterráneo

地下鉄に乗るのは便利です
Chikatetsu ni noru no wa benri desu
Usar el metro es conveniente
訓読み ひ, -び, ほ-
Kunyomi Hi, -Bi, Ho-
音読み
Onyomi Ka
Significado Fuego, flama, llama
Grado 1
Trazos 4

Ejemplos

火曜日 / Kayoubi / Jueves

火曜日に大会がある
Kayoubi ni taikai ga aru
El jueves hay un torneo

火事 / Kaji / Incendio

火事が止められない
Kaji ga tomerarenai
El incendio no se puede detener

噴火 / Funka / Erupción

その火山は周期的に噴火する
Sono kazan wa shuukiteki ni funka suru
Ese volcán hace erupción periódicamente 
訓読み はな
Kunyomi Hana
音読み カ, ケ
Onyomi Ka, Ke
Significado Flor
Grado 1
Trazos 7

Ejemplos

花見 / Hanami / Ver las flores de cerezo

花見見に行こう
Hanami mi ni ikou
Vamos a ver juntos los cerezos

花火 / Hanabi / Fuegos artificiales

祭りで花火が見た
Matsuri de hanabi ga mita
Vi los fuegos artificiales en el festival

花束 / Hanataba / Ramo de flores

彼女に花束を送った
Kanojo ni hanataba wo okutta
Le envié flores a mi novia